Mina sidor

Fylla i kulturarbete på tidrapporten

Med kulturarbete eller konstnärligt arbete avses arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete.

Om du haft kulturarbete ska du omräkna ditt gage till arbetade timmar.

Från och med den 1 juni 2022 är det schabloniserade timlönebeloppet, som ska användas vid omräkningen 189 kronor. Fram till och med 31 maj 2022 var det 185 kronor. Vilket belopp som ska användas vid omräkningen styrs av när arbetet utfördes.

Observera att om gaget för ett framträdande är lägre än 8 gånger det schabloniserade timlönebeloppet, så ska ingen omräkning göras. På tidrapporten ska du då ta upp det faktiska antalet timmar som du arbetat.

Omräkningen från inkomst till timmar:

Din bruttolön/ditt bruttogage delas med det schabloniserade timlönebeloppet 189 kronor.

Tid med gage får tas upp med max 40 timmar per vecka. Blir de framräknade timmarna fler än 40 timmar ska de överskjutande timmarna fyllas i på nästföljande vecka, osv. Varje arbete tas upp, som längst, i fyra veckor. Den vecka som arbetet utfördes och de tre efterföljande veckorna.

De framräknade timmarna ska fyllas i på tidrapporten under ARBETE. Ett brutet tal avrundas till närmsta hel- eller halv timme.

Exempel 1:

Om ditt bruttogage är 1 635 kronor per tillfälle delar du det med 189 för att få fram antal timmar. Summan av det blir (1635/189 = 8,65 timmar) 8 timmar och 30 minuter, avrundat till närmsta hel- eller halvtimme.

Exempel 2:

Gage per dag är 1 990 kr och under en vecka gör du fyra framträdanden. Varje framträdande motsvarar (1990/189=10,53) 10,5 timmar. Det blir totalt (10,5 x 4) 42 timmar arbete som du ska ta upp på dina tidrapporter. Du ska då ta upp 40 timmar i den vecka som arbetet utfördes och 2 timmar arbete i nästföljande vecka.

Exempel 3:

Gage per dag är 6 556 kr och under en vecka gör du fem framträdanden. Varje framträdande motsvarar (6556/189=34,69) 34,5 timmar. Det blir totalt (34,5 x 5) 172,5 timmar arbete. Du ska då ta upp 40 timmar i den vecka som arbetet utfördes och även 40 timmar i de tre nästföljande veckorna. Det blir då totalt 160 timmar som tas upp på tidrapporterna.

Uppdaterad: 1 juni 2022