Mina sidor

Behandling av personuppgifter

Syfte med vår behandling av dina personuppgifter

A-kassorna är föreningar som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag och det är i vår myndighetsutövning eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi samlar och använder dina uppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver för ändamålen. Se GDPR artikel 6.1 c och e. 

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig för att vi ska kunna behandla din ansökan om att bli medlem, göra det möjligt för dig att betala din medlemsavgift, uppdatera din adress så att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig, skicka uppgift om inbetald medlemsavgift till Skatteverket så att du får skatteavdrag,  skicka dig en kontrolluppgift, överlämna uppgift om ditt avslutade medlemskap till din nya a-kassa, göra det möjligt för dig att göra en ansökan om arbetslöshetsersättning.

Om du ansökt om arbetslöshetsersättning samlar vi in fler uppgifter om dig för att kunna hämta uppgift om eventuellt tidigare medlemskap och eventuell tidigare ersättningsperiod från annan a-kassa, pröva din rätt till arbetslöshetsersättning samt avgöra ersättningens storlek, betala ut tillerkänd ersättning, lämna uppgift om dagpenning till Försäkringskassan.

Om du erhållit arbetslöshetsersättning använder vi dina uppgifter för att kunna skicka individuppgift till Skatteverket, kontrollera att den ersättning vi betalat ut till dig är korrekt, driva in eventuellt felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning och underrätta andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning betalats ut felaktigt.

När du avslutat ditt medlemskap använder vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig för uppföljning, inkassera eventuella obetalda avgifter, göra ett återinträde, säkra uttag av statistiska uppgifter, gallra dina uppgifter och arkivera de uppgifter vi enligt föreskrift och lag är skyldiga att bevara.

 

Vem lämnar vi personuppgifter till?

Vi lämnar i förekommande fall ut personuppgifter till följande mottagare:

Handelsanställdas förbund: Uppgifterna används för att de ska kunna skicka information om fördelar med att vara fackligt ansluten för att kunna ta del av deras inkomstförsäkring i samband med arbetslöshet samt att kunna få ersättning för inkomstbortfall i samband med konflikt.

Din nya a-kassa: När du söker medlemskap i en ny a-kassa för vi över uppgifterna om ditt medlemskap. Om du söker ersättning från den nya a-kassan för vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss, se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 a § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF.

Arbetsförmedlingen:  När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Arbetsförmedlingen:
namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter,
om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
om du har varnats eller stängts av från rätt till ersättning,
beslut som vi fattat med anledning av ett meddelande från Arbetsförmedlingen,
beslut om godkänt extraarbete,
beslut om att du i vissa fall har rätt till ersättning samtidigt som du studerar.
Se 48 b § ALF och 21 § FALF.

Försäkringskassan:  När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Försäkringskassan: omfattningen på ersättningen, hur mycket du vill och kan arbeta, eventuella hinder för ersättning, om det betalats ut ersättning från oss, se 48 d § ALF och 24 § FALF.

Skatteverket:  När du har ersättning från oss lämnar vi kontrolluppgift för ränteutgifter och arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Det innebär att vi redovisar utbetalningar och skatteavdrag månadsvis, se 26 kap. skatteförfarandelag (2011:1244), SFL. 

Pensionsmyndigheten: När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämna uppgifter till Pensionsmyndigheten enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF.

Om Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det lämnar vi uppgifter om dig som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension, se 15 kap. 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen: Vi lämnar uppgifter om din ersättningsrätt till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen.

EU- eller EES-land:  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.
Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om du har sökt ersättning vid arbetslöshet i ett annat medlemsland.
Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats ut i annat EU- eller EES-land.

Utöver de uppgifter som vi lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar vi endast ut uppgifter när du samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): Om en personuppgiftsincident inträffar kan vi behöva lämna information till IMY om vilka uppgifter som röjts och för vem.

Swedbank: När du får ersättning från oss lämnar vi uppgifter till Swedbank för att kunna betala ut ersättningen.

Till Förenade Liv/Folksam lämnar vi ut uppgift om din ersättning i det fall du söker ersättning från Handels förbunds inkomstförsäkring.

Kronofogdemyndigheten:  Om du har ersättning från oss och Kronofogdemyndigheten har ett utmätningsärende på dig är vi skyldiga att lämna följande uppgifter till dem:
ditt namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
att vi har fått en ansökan om ersättning från dig,
hur mycket ersättning vi betalar ut till dig,
datum för utbetalning av ersättning,
din ersättning per dag och hur mycket skatt vi drar på din ersättning, och
antal ersättningsdagar som återstår av din ersättningsperiod.
Se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF.
Om vi har betalat ut ersättning till dig felaktigt, det vill säga ersättning du inte har rätt till, och du inte betalar tillbaka ersättningen, kan vi vända oss till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det kan även hända att vi vänder oss till allmän domstol för att få en fordran fastställd där tingsrätten är första instans.

Till UpplysningscentralenBisnodeDecidas och Creditsafe vänder vi oss i det fall vi vid en indrivning av felaktigt utbetald ersättning vill återkalla ett utslag från Kronofogdemyndigheten.

Kommunernas socialnämnder: När du har ersättning från oss kan vi komma att lämna uppgifter till din kommuns socialnämnd om att vi har betalat ut ersättning till dig och omfattningen på ersättningen.
Se 11 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.

Vi lämnar dina uppgifter till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra a-kassor om vi har anledning att anta att du felaktigt har fått ett beslut om eller en utbetalning av en ekonomisk förmån i den andra organisationens verksamhet, se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Polismyndigheten: Vi är enligt bidragsbrottslag (2007:612) skyldiga att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten.

Statistiska Centralbyrån:  Vi lämnar uppgifter till Statistiska Centralbyrån om medlemskap och ersättning för att de ska kunna ta fram statistik, se 94 g § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 a § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) kan, vid granskningar och klagomål, begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.

Förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen:  När du överklagar ett ärende som vi har fattat beslut i lämnar vi uppgifterna vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Justitieombudsmannen (JO): Om du gör en JO-anmälan för att du anser att du har blivit felaktigt behandlad av oss skickar vi dina uppgifter till Justitieombudsmannen.

Justitiekanslern (JK): Om du gör en anmälan till JK för att du har ett skadeståndsanspråk eller lämnar ett klagomål på vår handläggning skickar vi dina uppgifter till Justitiekanslern.

Brottsförebyggande rådet:  Vi lämnar uppgifter till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål.

Riksrevisionen: Vi lämnar uppgifter till Riksrevisionen vid dess granskningar.

Sveriges a-kassors utbildnings- och testmiljö använder uppgifter för att kvalitetssäkra systemlösningar.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter med hänvisning till att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art 6.1 e). Exempelvis:

Tolk/översättare:  Om vi i ett enskilt ärende bedömer att det finns behov av tolk eller översättare kan vi komma att lämna ut uppgifter till dem för att få hjälp med översättning enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900).

Nöjd kundundersökning (NKI): Som ett led i vårt arbete med att förbättra vår verksamhet och service kan vi komma att be dig att delta i medlemsundersökning. Vi kommer alltid att fråga efter ditt samtycke till att delta i undersökningen.

 

Från vem kan vi få personuppgifter?

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig när du ansöker om medlemskap eller ersättning. När vi enligt lag får och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning kan vi hämta följande uppgifter:

Din tidigare a-kassa: När du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med hos oss hämtar vi vissa uppgifter från din gamla a-kassa, se 48 e § ALF och 25 a § FALF.

Intygsgivare till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare: Vanligtvis begär vi uppgifter från dig som medlem. Vi är skyldiga att utreda vidare om intyg saknar information, är missvisande eller där frågetecken finns kring informationen. Vi kan då komma att kontakta intygsgivaren, exempelvis din arbetsgivare, för att hämta in uppgifterna direkt. Uppgifterna som vi hämtar in direkt delges alltid dig om det har betydelse inför ett beslut.

Arbetsförmedlingen: När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du är registrerad som arbetssökande, deltar i program eller avbrutit ett program från Arbetsförmedlingen, se 48 a § ALF och 20 § FALF.

Försäkringskassan: När du har ersättning från oss får vi uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan. Vi får även uppgift om föräldraskap. Se 48 c § ALF och 22 § FALF.
Vi sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning för att kontrollera om du i framtiden skulle söka ersättning för samma period.

Skatteverket:  När du har ersättning från oss får vi uppgifter om din inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas så att vi ska kunna beräkna och kontrollera din ersättning från oss, se 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Från 1 juli 2022 ska vi månadsvis redovisa hur mycket medlemsavgift som du betalat. det för att du ska få skattereduktion på 25% av det i 

Pensionsmyndigheten: När du har ersättning från oss får vi uppgifter om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten, se 48 c § ALF och 22 a § FALF.

Centrala Studiestödsnämnden: När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du har sökt eller beviljats studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), se 48 c § ALF och 23 § FALF.

Kronofogdemyndigheten: När du har ersättning från oss får vi uppgifter om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Vi använder uppgifterna för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed.

EU-land eller EES-land: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fattar beslut om du får söka arbete i en annan EU-stat samtidigt som du har ersättning från oss. Beslutet överförs till oss och om du söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.
Vi hämtar uppgifter om försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder när du söker ersättning hos oss.
Vi kan hämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats i annat EU- eller EES-land.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.

Dina folkbokföringsuppgifter hämtar vi från SPAR, Statens personadressregister.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras/rensas. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtiderna för allmänna handlingar som gäller våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, gallras dock inte. Även bokföringslagen (1999:1078) ställer krav på att vi ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras sju år efter slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ska lämna information om personuppgiftsbehandlingen både när vi samlar in uppgifterna och när du begär det. Om du begär att få information om vilka personuppgifter vi har om dig, ett så kallat registerutdrag, har vi i normalfallet 30 dagar på oss att skicka det.
Det finns också vissa tillfällen när vi ska ge dig särskild information. Det kan vara om det inträffar en personuppgiftsincident hos oss, det vill säga ett dataintrång eller liknande, och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är av betydelse för vårt uppdrag.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för myndighetsutövning. I vårt fall handlar behandlingen av personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning.
Vi måste även radera dina uppgifter:
• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
• om personuppgifterna har behandlats olagligt.
• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.Integritetsskyddsmyndigheten.se/.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Ett automatiserat beslut innebär att en dator gör bedömning på ansökningsunderlag utifrån att personuppgifter kategoriserats på personliga egenskaper baserat på personuppgifter.

Vi använder oss inte sig av automatiskt beslutsfattande och profilering. Inom vår verksamhet fattas manuella beslut baserat på individuella bedömningar på insamlade personuppgifter och ansökningsunderlag. Personuppgifterna och beslutsunderlaget är inhämtat från den som söker inträde hos oss eller arbetslöshetsersättning från oss.

Dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten till dataportabilitet gäller när vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för de personuppgifter du själv lämnat.
Om du väljer att byta till en annan a-kassa är vi skyldiga att lämna uppgifter i ett så kallat övergångsbevis. Övergångsbeviset innehåller bland annat uppgifter om ditt medlemskap, ersättningsperioder och uppgifter om eventuella sanktioner. När vi lämnar dessa uppgifter är det med stöd av myndighetsutövning, inte utifrån ditt samtycke eller ett avtal.

Via e-tjänsten Mina sidor kan du själv ladda ner och spara uppgifterna på din egen enhet och där välja hur du vill överföra dem elektroniskt till annan personuppgiftsansvarig.

Uppdaterad: 14 september 2022