Mina sidor
A-kassan > Om oss

Om Handels a-kassa

Vår bakgrund 

Handels a-kassa bildades 1935 som en solidaritetshandling för de medlemmar som saknade inkomst vid arbetslöshet. Vi är en privaträttslig organisation som av riksdagen fått i uppdrag att ta hand om arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att vi är både en medlemsorganisation och en myndighetsutövande organisation. 

Vi har ett nära samarbete med den fackliga organisationen, men vi är juridiskt fristående från den. Du som är eller blir medlem i vår a-kassa kan även ansöka om medlemskap i facket Handels. Att vara medlem i både a-kassan och facket innebär att du har tillgång till stöd och hjälp i arbetslivet oavsett om du jobbar eller är arbetssökande. 

Vår bransch

Rätt att bli medlem i vår a-kassa har du som arbetar inom vår bransch. Våra medlemmar är bland annat butiks- och lageranställda, frisörer, musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television samt yrkesfiskare bosatta i Sverige. 

Här kan du ansöka om att bli medlem. Är du osäker på om du tillhör vår bransch? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Vårt uppdrag  

Som en av Sveriges a-kassor har vi ett uppdrag från staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning vid arbetslöshet.  

Till grund för vår verksamhet finns lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Det är riksdagen och regeringen som beslutar om vilka bestämmelser som gäller och reglerna är lika för alla a-kassor. 

Behandling av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Handels a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att Handels a-kassa har ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert. Vårt lagliga skäl att behandla personuppgifter är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Fullständig information om vår behandling av personuppgifter hittar du lite längre ned på sidan.

Kontakt för frågor kring behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig är Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353.

Önskemål och frågor ställs enklast i vår e-tjänst Mina sidor. 

Epost till vårt Dataskyddsombud: akassapersonuppgift@handels.se 
Telefon: 0771-666444 

Handels a-kassa 
Personuppgifter 
Box 49, 631 02 Eskilstuna 

Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter

Här kan du läsa en fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som är på väg att bli medlem, du som är medlem och du som tidigare varit medlem.

Till informationen

Offentlighet och sekretess 

Som a-kassa är vi inte en myndighet, men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ger rätt för vem som helst ta att ta del av allmänna handlingar som kommer in eller upprättas hos oss i ärenden om arbetslöshetsersättning och prövningar av medlemsavgift. Men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. 

Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). En handling omfattas av sekretess om det kan antas att personen som uppgiften handlar om tar skada om uppgiften röjs. Det gäller även personens närstående, till exempel makar, sambo, barn och nära släktningar. En enskild person har dock i princip alltid rätt att ta del av uppgifter om sig själv. 

Vilka uppgifter omfattas av sekretess? 

Sekretessen skyddar uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Uttrycket personliga förhållanden omfattar i princip alla uppgifter om en person. Även ekonomiska förhållanden som exempelvis ersättningsgrundande inkomst och arbetslöshetsersättning är personliga förhållanden. 

Rätten att ta del av uppgifter prövas först 

Om någon begär att ta del av en handling eller en uppgift gör vi en så kallad menprövning. Det innebär att vi först bedömer vad det är för typ av uppgift, och sedan om det kan antas att den berörda personen eller hens närstående tar skada om uppgiften blir känd för andra.  

I vissa situationer kan en uppgift lämnas ut trots att den är sekretessbelagd, som a-kassa har vi till exempel uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

Uppdaterad: 27 april 2023