Mina sidor

Särskild information till dig som är musiker

För dig som arbetar som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete finns särskilda regler för att omräkna inkomst till timmar vid prövning av om du uppfyller ett arbetsvillkor, men även för hur du ska ta upp arbetad tid på dina tidrapporter.

Särskilda reglerna:

Framgår i inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2016:3)

Tillgodoräknande av förberedelse- och repetitionstid:

I 2 kap. 7 § IAFFS framgår att när arbetslöshetskassan prövar arbetsvillkoret för vissa grupper av yrkesutövare vars arbete kräver exempelvis förberedelse- eller repetitionstid, får sådan tid tillgodoräknas enligt branschtillämpningsavtal som ska godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller bara om antalet timmar inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande.

Dessa regler ska tillämpas på de aktuella yrkesgrupperna oberoende av vilken arbetslöshetskassa den sökande är medlem i. (IAFFS 2016:3).

Omvandling av inkomst till timmar

I 7 kap. 6 § IAFFS framgår att sökande som utfört konstnärligt arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete, ska arbetad tid och den inkomst han eller hon haft av sådant arbete anges på tidrapporten.

För att fastställa ersättningen enligt omräkningstabellen ska inkomsten omvandlas till timmar genom att den divideras med ett schabloniserat timlönebelopp. Det schabloniserade timlönebeloppet fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen med utgångspunkt i de avtal som gäller för motsvarande arbete som anställd. Det schabloniserade timlönebeloppet fastställs efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete.

Beräkning av ersättning

I 7 kap. 7 § IAFFS framgår att utgångspunkten för beräkningen av ersättningen är kalenderveckan.

Om inkomsten för en dag understiger timlönebeloppet gånger åtta, ska ersättningsberäkningen utgå från den deklarerade arbetstiden. Om inkomsten uppgår till åtta gånger timlönebeloppet eller mer, ska inkomsten divideras med timlönebeloppet. Det framräknade timtalet dras av från normalarbetstiden när ersättning för veckor beräknas enligt omräkningstabellen.

Om det timtal som beräknas enligt föregående stycke överstiger fyrtio, ska överskjutande timmar dras av när antalet ersättningsdagar för den andra tidrapportssveckan beräknas. Eventuella återstående timmar dras av vid ersättningsberäkningen för följande tidrapporteringsperioder.

Uppdaterad: 23 oktober 2018